Thông báo

Màu nền:
Font chữ:
Size chữ:
Chiều cao dòng:

Lại xin lỗi mọi người cả tuần nay ta bận làm hoa để bán 20.11 nên vẫn chưa ra chap mới được, ta sẽ bù cho mọi người vào ngày mai nhé.
Mãi yêu ❣❣❣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Net