Leehanee
• 𝔡𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤

• 𝔡𝔯𝔬𝗐𝔫𝔦𝔫𝔤

Tác giả:

4,463 1,230 30

ᵛᵐⁱⁿ 𝗍𝖺𝗄𝖾 𝗆𝗒 𝗁𝖺𝗇𝖽 𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗍𝖺𝗒 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝗆𝖾 𝗆𝗒 𝖽𝖾𝖺𝗋 🥀 ②①…

• 𝖈𝖆𝖓'𝖙

• 𝖈𝖆𝖓'𝖙

Tác giả:

26,563 4,230 76

ᵛᵐⁱⁿ 𝖼'𝖿𝗎𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗈𝗎𝗍 𝖽𝗇 𝖻𝗎𝗍 𝗆𝖺𝗂𝗇𝗅𝗒'𝗌 𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝗇𝗀 𝖻𝗋𝖺𝗏𝖾𝗇𝖾𝗌𝗌☁️ ②Ⓞ…

• 𝔰𝔬𝔰

• 𝔰𝔬𝔰

Tác giả:

2,327 302 15

ᵛᵐⁱⁿ ' ᵐᵃʳᵏˢᵒⁿ 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘴𝘩𝘰𝘳𝘵 🌊…

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

• 𝔰𝔲𝔯𝔯𝔢𝔫𝔡𝔢𝔯

Tác giả:

10,359 1,880 40

ᵛᵐⁱⁿ 𝘯𝘰 𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘸𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘢𝘮𝘦 🎯𝘯𝘰𝘵 𝘭𝘰𝘴𝘦𝘳 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘶𝘳𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳 ①⑨…

• 𝔯𝔞𝔦𝔫𝔡𝔯𝔬𝔭𝔰

• 𝔯𝔞𝔦𝔫𝔡𝔯𝔬𝔭𝔰

Tác giả:

37,368 5,026 44

ᵛᵐⁱⁿ 𝘦𝘷𝘦𝘯 𝘪𝘧 𝘪𝘮 𝘢 𝘣𝘢𝘥 𝘨𝘶𝘺, 𝘪 𝘸𝘰𝘯𝘵 𝘥𝘰 𝘣𝘢𝘥 𝘵𝘰 𝘺𝘰𝘶 ✨ ①⑧…

• 𝔣𝔞𝗄𝔢 𝔩𝔦𝔢𝔰

• 𝔣𝔞𝗄𝔢 𝔩𝔦𝔢𝔰

Tác giả:

9,855 1,400 23

ˢᵒᵖᵉ ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴜ ʟᴏᴠᴇ 𝕞𝕖, ᴇᴠᴇɴ ɪғ ɪᴛ's 𝕗𝕒𝕜𝕖☀️ ①⑥…

• 𝔣𝔯𝔢𝔞𝗄 𝔬𝔲𝔱

• 𝔣𝔯𝔢𝔞𝗄 𝔬𝔲𝔱

Tác giả:

48,219 5,130 47

ᵛᵐⁱⁿ 𝘬𝘪𝘥𝘥𝘰, 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘳𝘦𝘯'𝘵 𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘢𝘯𝘺𝘮𝘰𝘳𝘦 🎐 ①⑤…

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰? 2

Tác giả:

13,486 1,564 16

ᵛᵐⁱⁿ ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ "🌱ˡᵉᵃᵛᵉ" ʏᴏᴜ. ①④…

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰

• 𝔰𝗐𝔢𝔢𝔱𝔫𝔢𝔰𝔰

Tác giả:

19,752 2,682 31

ᵛᵐⁱⁿ 𝘴𝘸𝘦𝘦𝘵 𝘢𝘴 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘺 𝘣𝘶𝘵 𝘬𝘪𝘭𝘭 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘣𝘦𝘦 🍯 ①③…

• 𝔩𝔦𝗄𝔢 𝔱𝔬 𝔩𝔬𝗏𝔢

• 𝔩𝔦𝗄𝔢 𝔱𝔬 𝔩𝔬𝗏𝔢

Tác giả:

49,385 5,551 41

ᵛᵐⁱⁿ 𝗐𝗈𝗎𝗅𝖽 𝗒𝗈𝗎 𝖿𝖺𝗅𝗅 𝖿𝗈𝗋 𝗆𝖾? 🍂 ①①…

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰?

• 𝔣𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡𝔰?

Tác giả:

41,385 4,862 22

ᵛᵐⁱⁿ 𝓫𝔂 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝓼𝓲𝓭𝓮 🌈 ᴀʟᴡᴀʏs ⁿ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ ⑨…

• 𝔪𝔢𝔰𝔰

• 𝔪𝔢𝔰𝔰

Tác giả:

40,926 4,820 34

ᵛᵐⁱⁿ 𝓶𝔂 𝓭𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓲𝓼 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾💕 ⑧…

• 𝔢𝔵𝔠𝔥𝔞𝔫𝔤𝔢

• 𝔢𝔵𝔠𝔥𝔞𝔫𝔤𝔢

Tác giả:

18,507 2,224 18

ᵛᵐⁱⁿ 𝖺𝗅𝗐𝖺𝗒𝗌 𝗍𝗋𝗎𝗌𝗍 𝗒𝗈𝗎𝗋 𝗌𝗈𝗎𝗅 🌵 ⁱᵗ ᵈᵒᵉˢⁿ'ᵗ ˡⁱᵉ ①Ⓞ…

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

Tác giả:

16,486 1,440 18

ⁿᵃᵐʲⁱⁿ 𝚢𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎, 𝚢𝚘𝚞 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚖𝚎 🎆 ⑦…

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

Tác giả:

68,937 5,518 44

ˢᵒᵖᵉ 𝚒 𝚑𝚊𝚝𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 ᴍᴏᴍᴇɴᴛ, 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚠𝚎 𝚋𝚘𝚝𝚑 ɢɪᴠᴇ ᴜᴘ📸 ⑥…

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.

Tác giả:

140,333 10,608 55

ᵛᵐⁱⁿ 𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓶𝔂 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕥𝕙𝕚𝕟𝕘, "ᶜʰⁱⁿᵍᵘ'' 🌻 ⑤…

.𝔦𝔫𝔰𝔱𝔞𝔤𝔯𝔞𝔪.

.𝔦𝔫𝔰𝔱𝔞𝔤𝔯𝔞𝔪.

Tác giả:

59,010 4,453 72

ᵍᵒᵗᵇᵃⁿᵍ 𝚙𝚊𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐𝚜: 𝚟𝚖𝚒𝚗, 𝚜𝚘𝚙𝚎, 𝚗𝚊𝚖𝚓𝚒𝚗, 𝚖𝚊𝚛𝚔𝚜𝚘𝚗, 𝟸𝚓𝚊𝚎, 𝚢𝚞𝚐𝚔𝚘𝚘𝚔 [khoảng nửa đầu fic mang hơi hướng choẻ chow:)] ④…