Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝟭) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝟭)

Tác giả: ZanLyy

Đọc Truyện

"cậu là người bạn duy nhất của tôi, không cần ai hết! có jeon jungkook là đủ rồi."

• 𝗳𝗶𝗰: 𝘁𝗮𝗲𝗸𝗼𝗼𝗸 | 𝗮𝗻𝗵 𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗮𝗻𝗵 𝘆𝗲̂𝘂 𝗲𝗺 (𝗷𝗲𝗼𝗻, 𝗶 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘆𝗼𝘂!) 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟭

✏ 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝘃𝗮̂𝗻 𝗹𝘆 (𝘇𝗮̂𝗻)

(!) 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘃𝗲𝗿/𝗲𝗱𝗶𝘁.