Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện Công lược boss phản diện ( Mau xuyên ) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Công lược boss phản diện ( Mau xuyên )

Tác giả: DiepAnNha

Đọc Truyện

Thể loại: mau xuyên, hệ thống
Nguồn convert: Wiki dịch
Editor: Ám Dạ Chi Vương
Số chương: > 1500 chương

Đây chính là một hệ thống biến thái có một không hai trong lịch sử - Trò chơi dưỡng thành người yêu của boss phản diện.

Các đối tượng mà An Tình sẽ phải tiến hành công lược chính là:

Boss âm hiểm, biến thái

Boss ngạo kiều ngây thơ

Boss lạnh lùng tự bế

Boss quỷ súc phúc hắc

Giây phút bị đá vào trò chơi đó, An Tình lệ rơi đầy mặt nói: "Đối tượng công lược quá biến thái!"

Tác phẩm nhãn: Ngọt văn, hệ thống lưu, pháo hôi nghịch tập

Danh sách Chap

Quyển 1 - Chương 1: Boss âm hiểm biến thái (1)

Quyển 1 - Chương 2: Boss âm hiểm biến thái (2)

Quyển 1 - Chương 3: Boss âm hiểm biến thái (3)

Quyển 1 - Chương 4: Boss âm hiểm biến thái (4)

Quyển 1 - Chương 5: Boss âm hiểm biến thái (5)

Quyển 1 - Chương 6: Boss âm hiểm biến thái (6)

Quyển 1 - Chương 7: Boss âm hiểm biến thái (7)

Quyển 1 - Chương 8: Boss âm hiểm biến thái (8)

Quyển 1 - Chương 9: Boss âm hiểm biến thái (9)

Quyển 1 - Chương 10: Boss âm hiểm biến thái (10)

Quyển 1 - Chương 11: Boss âm hiểm biến thái (11)

Quyển 1 - Chương 12: Boss âm hiểm biến thái (12)

Quyển 1 - Chương 13: Boss âm hiểm biến thái (13)

Quyển 1 - Chương 14: Boss âm hiểm biến thái (14)

Quyển 1 - Chương 15: Boss âm hiểm biến thái (15)

Quyển 1 - Chương 16: Boss âm hiểm biến thái (16)

Quyển 1 - Chương 17: Boss âm hiểm biến thái (Chương kết)

Quyển 2 - Chương 1: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (1)

Quyển 2 - Chương 2: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (2)

Quyển 2 - Chương 3: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (3)

Quyển 2 - Chương 4: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (4)

Quyển 2 - Chương 5: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (5)

Quyển 2 - Chương 6: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (6)

Quyển 2 - Chương 7: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (7)

Quyển 2 - Chương 8: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (8)

Quyển 2 - Chương 9: Tướng quân thỉnh xuống ngựa (9)

Quyển 2 - Chương 10: Tướng quân, thỉnh xuống ngựa (Kết)

Quyển 2 - Chương 11: Tướng quân, thỉnh xuống ngựa (Phiên ngoại)

Quyển 3 - Chương 1: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (1)

Quyển 3 - Chương 2: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (2)

Quyển 3 - Chương 3: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (3)

Quyển 3 - Chương 4: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (4)

Quyển 3 - Chương 5: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (5)

Quyển 3 - Chương 6: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (6)

Quyển 3 - Chương 7: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (7)

Quyển 3 - Chương 8: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải tri] (8)

Quyển 3 - Chương 9: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (9)

Quyển 3 - Chương 10: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (10)

Quyển 3 - Chương 11: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (11)

Quyển 3 - Chương 12: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (12)

Quyển 3 - Chương 13: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (13)

Quyển 3 - Chương 14: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (14)

Quyển 3 - Chương 15: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (15)

Quyển 3 - Chương 16: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (16)

Quyển 3 - Chương 17: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (17)

Quyển 3 - Chương 18: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (18)

Quyển 3- Chương 19: Bác sĩ có bệnh thì phải trị- Kết thúc

Quyển 4 - Chương 1: Tiên quân quá ôn nhu (1)

Quyển 4 - Chương 2: Tiên quân quá ôn nhu (2)

Quyển 4 - Chương 3: Tiên quân quá ôn nhu (3)

Quyển 4 - Chương 4: Tiên quân quá ôn nhu (4)

Quyển 4 - Chương 5: Tiên quân quá ôn nhu (5)

Quyển 4 - Chương 6: Tiên quân quá ôn nhu (6)

Quyển 4 - Chương 7: Tiên quân quá ôn nhu (7)

Quyển 4 - Chương 8: Tiên quân quá ôn nhu (8)

Quyển 4 - Chương 9: Tiên quân quá ôn nhu (9)

Quyển 4 - Chương 10: Tiên quân quá ôn nhu (10)

Quyển 4 - Chương 11: Tiên quân quá ôn nhu (11)

Quyển 4 - Chương 12: Tiên quân quá ôn nhu (12)

Quyển 4 - Chương 13: Tiên quân quá ôn nhu (13)

Quyển 4 - Chương 14: Tiên quân quá ôn nhu (14)

Quyển 4 - Chương 15: Tiên quân quá ôn nhu (15)

Quyển 4 - Chương 16: Tiên quân quá ôn nhu (16)

Quyển 4 - Chương 17: Tiên quân quá ôn nhu (17)

Quyển 4 - Chương 18: Tiên quân quá ôn nhu (18)

Quyển 4 - Chương 19: Tiên quân quá ôn nhu (Chương kết)

Quyển 5 - Chương 1: Vai ác quỷ hút máu (1)

Quyển 5 - Chương 2: Vai ác quỷ hút máu (Tóm tắt)

Quyển 6 - Chương 1: Vai ác ngụy bạch liên hoa (1)

Quyển 6 - Chương 2: Vai ác ngụy bạch liên hoa (2)

Quyển 6 - Chương 3: Vai ác ngụy bạch liên hoa (3)

Quyển 6 - Chương 4: Vai ác ngụy bạch liên hoa (4)

Quyển 6 - Chương 5: Vai ác ngụy bạch liên hoa (5)

Quyển 6 - Chương 6: Vai ác ngụy bạch liên hoa (6)

Quyển 6 - Chương 7: Vai ác ngụy bạch liên hoa (7)

Quyển 6 - Chương 8: Vai ác ngụy bạch liên hoa (8)

Quyển 6 - Chương 9: Vai ác ngụy bạch liên hoa (9)

Quyển 6 - Chương 10: Vai ác ngụy bạch liên hoa (10)

Quyển 6 - Chương 11: Vai ác ngụy bạch liên hoa (11)

Quyển 6 - Chương 12: Vai ác ngụy bạch liên hoa (12)

Quyển 6 - Chương 13: Vai ác ngụy bạch liên hoa (13)

Quyển 6 - Chương 14: Vai ác ngụy bạch liên hoa (14)

Quyển 6 - Chương 15: Vai ác ngụy bạch liên hoa (15)

Quyển 6 - Chương 16: Vai ác ngụy bạch liên hoa (16)

Quyển 6 - Chương 17: Vai ác ngụy bạch liên hoa (17)

Quyển 6 - Chương 18: Vai ác ngụy bạch liên hoa (18)

Quyển 6 - Chương 19: Vai ác ngụy bạch liên hoa (19)

Quyển 6 - Chương 20: Vai ác ngụy bạch liên hoa (20)

Quyển 6 - Chương 21: Vai ác ngụy bạch liên hoa (21)

Quyển 6 - Chương 22: Vai ác ngụy bạch liên hoa (22)

Quyển 6 - Chương 23: Vai ác ngụy bạch liên hoa (23)

Quyển 6 - Chương 24: Vai ác ngụy bạch liên hoa (24)

Quyển 6 - Chương 25: Vai ác ngụy bạch liên hoa (25)

Quyển 6 - Chương 26: Vai ác ngụy bạch liên hoa (26)

Quyển 6 - Chương 27: Vai ác ngụy bạch liên hoa (27)

Quyển 6 - Chương 28: Vai ác ngụy bạch liên hoa (Chương kết)

Quyển 7 - Chương 1: [Cô đã biết mình là ai?]

Quyển 7 - Chương 1-2: Xin chào học trưởng (1)

Quyển 7 - Chương 2: Xin chào học trưởng (2)

Quyển 7 - Chương 3: Xin chào học trưởng (3)

Quyển 7 - Chương 4: Xin chào học trưởng (4)

Quyển 7 - Chương 5: Xin chào học trưởng (5)

Quyển 7 - Chương 6: Xin chào học trưởng (6)

Quyển 7 - Chương 7: Xin chào học trưởng (7)

Quyển 7 - Chương 8: Xin chào học trưởng (8)

Quyển 7 - Chương 9: Xin chào học trưởng (9)

Quyển 7 - Chương 10: Xin chào học trưởng (10)

Quyển 7 - Chương 11: Xin chào học trưởng (11)

Quyển 7 - Chương 12: Xin chào học trưởng (12)

Quyển 7 - Chương 13: Xin chào học trưởng (13)

Quyển 7 - Chương 14: Xin chào học trưởng (14)

Quyển 7 - Chương 15: Xin chào học trưởng (15)

Quyển 7 - Chương 16: Xin chào học trưởng (16)

Quyển 7 - Chương 17: Xin chào học trưởng (17)

Quyển 7 - Chương 18: Xin chào học trưởng (18)

Quyển 7 - Chương 19: Xin chào học trưởng (19)

Quyển 7 - Chương 20: Xin chào học trưởng (20)

Quyển 7 - Chương 21: Xin chào học trưởng (21)

Quyển 7 - Chương 22: Xin chào học trưởng (22)

Quyển 7 - Chương 23: Xin chào học trưởng (23)

Quyển 7 - Chương 24: Xin chào học trưởng (24)

Quyển 7 - Chương 25: Xin chào học trưởng (25)

Quyển 7 - Chương 26: Xin chào học trưởng (26)

Quyển 7 - Chương 27: Xin chào học trưởng (27)

Quyển 7 - Chương 28: Xin chào học trưởng (28)

Quyển 7 - Chương 29: Xin chào học trưởng (29)

Quyển 7 - Chương 30: Xin chào học trưởng (30)

Quyển 7 - Chương 31: Xin chào học trưởng (Kết)

Quyển 8- Chương 1 : Hoạn quan và nữ hoàng (1)

Quyển 8- Chương 2: Hoạn quan và nữ hoàng (2)

Quyển 8-Chương 3: Hoạn quan và nữ hoàng (3)

Quyển 8- Chương 4: Hoạn quan và nữ hoàng (4)

Quyển 8-Chương 5: Hoạn quan và nữ hoàng (5)

Quyển 8-Chương 6: Hoạn quan và nữ hoàng (6)

Quyển 8-Chương 7: Hoạn quan và nữ hoàng (7)

Quyển 8- Chương 8: Hoạn quan và nữ hoàng (8)

Quyển 8- Chương 9: Hoạn quan và nữ hoàng (9)

Quyển 8-Chương 10: Hoạn quan và nữ hoàng (10)

Quyển 8-Chương 11: Hoạn quan và nữ hoàng (11)

Quyển 8- Chương 12: Hoạn quan và nữ hoàng (12)

Quyển 8-Chương 13: Hoạn quan và nữ hoàng (13)

Quyển 8 - Chương 14: Hoạn quan và nữ hoàng (14)

Quyển 8 - Chương 15: Hoạn quan và nữ hoàng (15)

Quyển 8 - Chương 16: Hoạn quan và nữ hoàng (16)

Quyển 8 - Chương 17: Hoạn quan và nữ hoàng (17)

Quyển 8 - Chương 18: Hoạn quan và nữ hoàng (18)

Quyển 8 - Chương 19: Hoạn quan và nữ hoàng (19)

Quyển 8 - Chương 20: Hoạn quan và nữ hoàng (20)

Quyển 8 - Chương 21: Hoạn quan và nữ hoàng (21)

Quyển 8 - Chương 22: Hoạn quan và nữ hoàng (22)

Quyển 8 - Chương 23: Hoạn quan và nữ hoàng (23)

Quyển 8 - Chương 24: Hoạn quan và nữ hoàng (24)

Quyển 8 - Chương 25: Hoạn quan và nữ hoàng (25)

Quyển 8 - Chương 26: Hoạn quan và nữ hoàng (26)

Quyển 8 - Chương 27: Hoạn quan và nữ hoàng (27)

Quyển 8 - Chương 28: Hoạn quan và nữ hoàng (28)

Quyển 8 - Chương 29: Hoạn quan và nữ hoàng (29)

Quyển 8 - Chương 30: Hoạn quan và nữ hoàng (30)

Quyển 8 - Chương 31: Hoạn quan và nữ hoàng (31)

Quyển 8 - Chương 32: Hoạn quan và nữ hoàng (32)

Quyển 8 - Chương 33: Hoạn quan và nữ hoàng (33)

Quyển 8 - Chương 34: Hoạn quan và nữ hoàng (34)

Quyển 8 - Chương 35: Hoạn quan và nữ hoàng 35

Quyển 8 - Chương 36: Hoạn quan và nữ hoàng 36

Quyển 8 - Chương 37: Hoạn quan và nữ hoàng 37

Quyển 8 - Chương 38: Phiên ngoại hoạn quan

Quyển 9 - Chương 1: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (1)

Quyển 9 - Chương 2: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (2)

Quyển 9 - Chương 3: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (1)

Quyển 9 - Chương 4: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (2)

Quyển 9 - Chương 5: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (3)

Quyển 9 - Chương 6: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (4)

Quyển 9 - Chương 7: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ Quái] (5)

Quyển 9 - Chương 8: Thế giới IX [Trúc mã có điểm kỳ quái] (6)

Quyển 10 - Chương 1: TG 10: Vai ác có chút đáng yêu

Quyển 10 - Chương 2: Phiên ngoại xác sống

Quyển 11 - Chương 1: Vai ác là quỷ (1)

Quyển 11 - Chương 2: Vai ác là quỷ (2)

Quyển 11 - Chương 3: Vai ác là quỷ (3)

Quyển 11 - Chương 4: Vai ác là quỷ (4)

Quyển 11 - Chương 5: Vai ác là quỷ (5)

Quyển 11 - Chương 6: Vai ác là quỷ (6)

Quyển 11 - Chương 7: Vai ác là quỷ (7)

Quyển 11 - Chương 8: Vai ác là quỷ (8)

Quyển 11 - Chương 9: Vai ác là quỷ (9)

Quyển 11 - Chương 10: Vai ác là quỷ (10)