Đọc Truyện [ĐM Edit] Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [ĐM Edit] Bạch nguyệt quang nam thần tự cứu hệ thống

Tác giả: DiepKatori

Đọc Truyện

Tên gốc: 白月光男神自救系统

Tác giả: Tây Khứ Đích Thương Hiệp (西去的枪侠)

Biên tập: Diệp Katori.

Tình trạng bản gốc: Toàn văn hoàn. (153 chương)

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.

Nguồn truyện: https://www.2kxs.com/xiaoshuo/100/100823/

Nguồn CV: wikidich, xavienconvert.

Nhãn: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, niên hạ, hài.

BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI, ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 70-80%, XIN ĐỪNG CHUYỂN VER HAY MANG ĐI NƠI KHÁC NGOÀI TRANG WATTPAD CỦA @DiepKatori.

Danh sách Chap

VĂN ÁN

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (1)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (2)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (3)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (4)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (5)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (6)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (7)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (8)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (9)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (10)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (11)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (12)

NHẠC SƯ KINH ĐÔ (13+14+15)

THỢ SĂN VAMPIRE (1)

THỢ SĂN VAMPIRE (2)

THỢ SĂN VAMPIRE (3)

THỢ SĂN VAMPIRE (4)

THỢ SĂN VAMPIRE (5)

THỢ SĂN VAMPIRE (6)

THỢ SĂN VAMPIRE (7)

THỢ SĂN VAMPIRE (8)

THỢ SĂN VAMPIRE (9)

THỢ SĂN VAMPIRE (10)

THỢ SĂN VAMPIRE (11)

THỢ SĂN VAMPIRE (12)

THỢ SĂN VAMPIRE (13)

THỢ SĂN VAMPIRE (14)

THỢ SĂN VAMPIRE (15)

THỢ SĂN VAMPIRE (16)

THỢ SĂN VAMPIRE (17)

THỢ SĂN VAMPIRE (18)

THỢ SĂN VAMPIRE (19+20)

THỢ SĂN VAMPIRE (21)

THỢ SĂN VAMPIRE (22)

THỢ SĂN VAMPIRE (23)

THỢ SĂN VAMPIRE (24)

THỢ SĂN VAMPIRE (25)

THỢ SĂN VAMPIRE (26)

THỢ SĂN VAMPIRE (27)

THỢ SĂN VAMPIRE (28)

THỢ SĂN VAMPIRE (29)

THỢ SĂN VAMPIRE (30)

THỢ SĂN VAMPIRE (31)

THỢ SĂN VAMPIRE (32)

THỢ SĂN VAMPIRE (33)

THỢ SĂN VAMPIRE (34)

THỢ SĂN VAMPIRE (35)

THỢ SĂN VAMPIRE (36)

THỢ SĂN VAMPIRE (37)

THỢ SĂN VAMPIRE (38)

THỢ SĂN VAMPIRE (39)

THỢ SĂN VAMPIRE (40 -> 47)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (1 -> 3)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (4)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (5)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (6)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (7)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (8)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (9)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (10)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (11)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (12)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (13)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (14)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (15)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (16)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (17)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (18)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (19)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (20)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (21)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (22)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (23)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (24)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (25)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (26)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (27)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (28)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (29)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (30)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (31)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (32+33+34)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (35)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (36)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (37)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (38)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (39)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (40)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (41)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (42)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (43)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (44)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (45)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (46)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (47)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (48)

CÔN LUÂN TIÊN SƠN (49)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (1)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (2)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (3)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (4)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (5)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (6)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (7)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (8)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (9)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (10)

VÔ HẠN CUỐI X VĂN (11)

TINH TẾ (1)

TINH TẾ (2)

TINH TẾ (3)

TINH TẾ (4)

TINH TẾ (5)

TINH TẾ (6)

TINH TẾ (7)

TINH TẾ (8)

TINH TẾ (9)

TINH TẾ (10)

TINH TẾ (11)

TINH TẾ (12)

TINH TẾ (13)

TINH TẾ (14)

TINH TẾ (15)

TINH TẾ (16)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (1)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (2)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (3)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (4)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (5)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (6)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (7)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ (8)

HIỆN ĐẠI GIỚI GIẢITRÍ (9)