Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện [Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc - Truyen4U.Net

Đọc Truyện [Edit] Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa - Sơn Hữu Thanh Mộc

Tác giả: TieuHiDenRoi

Đọc Truyện

Tác Giả: Sơn Hữu Thanh Mộc.
Số Chương: 77 Chương + 4 Chương Phiên Ngoại Chính Văn+ 3 Phần Phiên Ngoại Đặc Biệt (26 Chương).
Nguồn: Tấn Giang (jjwxc.net).
Editor: Tiểu Hi.
Design Bìa: Lạc Yên
Trạng Thái: Đang Edit.
Thể Loại: Hiện Đại, Ngọt Sủng, Hài Hước, Xuyên Sách, Trùng Sinh, Hào Môn, Ngược Nhẹ, 1vs1, HE.
Ngày Đăng: 10-10-2019
Lịch Đăng: Không cố định.

(Truyện được chuyển ngữ chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng KHÔNG SAO CHÉP, CHUYỂN VER dưới mọi hình thức nhầm mục đích riêng.)

Danh sách Chap

💖 Giới Thiệu 💖

🐷 Chương 1 🐷

🐶 Chương 2 🐶

🐼 Chương 3 🐼

🐸 Chương 4 🐸

🦔 Chương 5 🦔

🐨 Chương 6 🐨

🦊 Chương 7 🦊

🦋 Chương 8 🦋

🦑 Chương 9 🦑

🐵 Chương 10 🐵

🐭 Chương 11 🐭

🦀 Chương 12 🦀

🐟 Chương 13 🐟

🐣 Chương 14 🐣

🐍 Chương 15 🐍

🐞 Chương 16 🐞

🦎 Chương 17 🦎

🐬 Chương 18 🐬

🦃 Chương 19.1 🦃

🦃 Chương 19.2 🦃

🦃 Chương 19.3 🦃

🦢 Chương 20 🦢

🦐 Chương 21 🦐

🦇 Chương 22.1 🦇

🦇 Chương 22.2 🦇

🦇 Chương 22.3 🦇

🐛 Chương 23.1 🐛

🐛 Chương 23.2 🐛

🐛 Chương 23.3 🐛

🦄 Chương 24.1 🦄

❌Thông báo❌

🦄 Chương 24.2 🦄

🦄 Chương 24.3 🦄

🐝 Chương 25.1 🐝

🐝 Chương 25.2 🐝

🐝 Chương 25.3 🐝

❌ Thông báo 2 ❌

🦙 Chương 26.1 🦙

🦙 Chương 26.2 🦙

🦙 Chương 26.3 🦙

🐘 Chương 27.1 🐘

🐘 Chương 27.2 🐘

🐘 Chương 27.3 🐘

🦒 Chương 28.1🦒

🦒 Chương 28.2 🦒

🦒 Chương 28.3 🦒

🐏 Chương 29.1 🐏

🐏 Chương 29.2 🐏

🐏 Chương 29.3 🐏

❌ Thông báo 3 ❌

🐦 Chương 30.1 🐦

🐦 Chương 30.2 🐦

🐦 Chương 30.3 🐦

🦘 Chương 31.1 🦘

🦘 Chương 31.2 🦘

🦘 Chương 31.3 🦘

🐖 Chương 32.1 🐖

🐖 Chương 32.2 🐖

🐖 Chương 32.3 🐖

🙊 Chương 33.1 🙊

🙊 Chương 33.2 🙊

🙊 Chương 33.3 🙊

🐆 Chương 34.1 🐆

🐆 Chương 34.2 🐆

🐆 Chương 34.3 🐆

🐲 Chương 35.1 🐲

🐲 Chương 35.2 🐲

🐲 Chương 35.3 🐲

🐩 Chương 36.1 🐩

🐩 Chương 36.2 🐩

🐩 Chương 36.3 🐩

🐎 Chương 37.1 🐎

🐎 Chương 37.2 🐎

🐎 Chương 37.3 🐎

🦍 Chương 38.1 🦍

🦍 Chương 38.2 🦍

🦍 Chương 38.3 🦍

🦆 Chương 39.1 🦆

🦆 Chương 39.2 🦆

🦆 Chương 39.3 🦆

🦈 Chương 40.1 🦈

🦈 Chương 40.2 🦈

🦈 Chương 40.3 🦈

🐷 Chương 41.1 🐷

🐷 Chương 41.2 🐷

🐶 Chương 42.1 🐶

🐶 Chương 42.2 🐶

🐶 Chương 42.3 🐶

🐼 Chương 43.1 🐼

🐼 Chương 43.2 🐼

🐼 Chương 43.3 🐼

🐸 Chương 44.1 🐸

🐸 Chương 44.2 🐸

🐸 Chương 44.3 🐸

🦔 Chương 45.1 🦔

🦔 Chương 45.2 🦔

🦔 Chương 45.3 🦔

🐨 Chương 46.1 🐨

🐨 Chương 46.2 🐨

🐨 Chương 46.3 🐨

🦊 Chương 47.1 🦊

🦊 Chương 47.2 🦊

🦊 Chương 47.3 🦊

🦋 Chương 48.1 🦋

🦋 Chương 48.2 🦋

🦋 Chương 48.3 🦋

🦑 Chương 49.1 🦑

🦑 Chương 49.2 🦑

🦑 Chương 49.3 🦑

🐵 Chương 50.1 🐵

🐵 Chương 50.2 🐵

🐵 Chương 50.3 🐵

🐭 Chương 51.1 🐭

🐭 Chương 51.2 🐭

🐭 Chương 51.3 🐭

🦀 Chương 52.1 🦀

🦀 Chương 52.2 🦀

❌ Tìm Cộng Sự ❌