Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện kinh tụng hàng ngày - Truyen4U.Net

Đọc Truyện kinh tụng hàng ngày

Tác giả: ThuyDuongPham2

Đọc Truyện

NGUYỆN HƯƠNG
(Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)
Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tánh làm lành
Cùng pháp giới chúng sanh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm bồ đề kiên cố
Xa bể khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác.
(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN
(Đọc thầm)
Hôm nay đệ tử chúng con tề tựu nơi Chùa ............ thành tâm thọ trì kỳ lễ tĩnh tu, lễ Phật sám hối, tu tập thiền định nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát từ bi gia hộ đệ tử chúng con tội diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, Bồ Đề tâm kiên cố tinh tấn tu hành cùng pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
(Đọc tiếp bài niệm hương)

CÚNG HƯƠNG
Giới hương, định hương, dữ huệ hương
Giải thoát, giải thoát tri kiến hương
Quang minh vân đài biến pháp giới
Cúng dường thập phương Tam Bảo tiền
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát (3 lần)
(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán Phật)

Pháp vi diệu rất ...