Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Đọc Truyện (Mau xuyên) Dục Tiên - Truyen4U.Net

Đọc Truyện (Mau xuyên) Dục Tiên

Tác giả: Phong3902

Đọc Truyện

Tác giả: Mã Giáp Tưởng Cật Nhục
Converter: vespertine

Có thịt, chủ là cốt truyện, cơ bản là 1vs1,số ít thế giới có khả năng là NP.
Đây là cái lấy dục vì nói nữ tu tiên giả chạy đến ba ngàn tiểu thế giới tìm nam nhân hoan ái chuyện xưa.
Đã hoàn thành:

01 ◆ Yêu thầm xấu thôn cô

02 ◆ Đại tiểu thư bị dưỡng phế

03 ◆​ Bị hủy âm nhạc lão sư

04 ◆ Bi thôi tể tướng chi nữ

05 ◆ Omega đương tự mình cố gắng

06 ◆ Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh

07 ◆ Quỷ hút máu dự trữ lương
--------------------

Phóng ngựa sau pháo tới nói một chút, phi hoàng bạo thịt văn, phi hoàng bạo thịt văn, phi hoàng bạo thịt văn ( chuyện quan trọng nói ba lần!! Thế giới nhị sau có giải thích!! )

Danh sách Chap

Thế giới 1:Xấu thôn cô yêu thầm 01

Xấu thôn cô yêu thầm 02

Xấu thôn cô yêu thầm 3.1

Xấu thôn cô yêu thầm 3.2

Xấu thôn cô yêu thầm 04

Xấu thôn cô yêu thầm 05 (H)

Xấu thôn cô yêu thầm 06 (H)

Xấu thôn cô yêu thầm 07

Xấu thôn cô yêu thầm 08

Xấu thôn cô yêu thầm 09

Xấu thôn cô yêu thầm 10

Xấu thôn cô yêu thầm 11

Xấu thôn cô yêu thầm 12

Thế giới 2:Bị dưỡng phế đại tiểu thư 01

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 02

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 3.1

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 3.2

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 04

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 05

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 06

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 07

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 08

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 09

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 10

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 11

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 12(H)

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 13

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 14

Bị dưỡng phế đại tiểu thư 15(xong)

Thế giới 3:Bị hủy âm nhạc lão sư 01

Bị hủy âm nhạc lão sư 02

Bị hủy âm nhạc lão sư 03

Bị hủy âm nhạc lão sư 04

Bị hủy âm nhạc lão sư 05

Bị hủy âm nhạc lão sư 06

Bị hủy âm nhạc lão sư 07

Bị hủy âm nhạc lão sư 08

Bị hủy âm nhạc lão sư 09

Bị hủy âm nhạc lão sư 10

Bị hủy âm nhạc lão sư 11

Bị hủy âm nhạc lão sư 12

Bị hủy âm nhạc lão sư 13

Bị hủy âm nhạc lão sư 14

Bị hủy âm nhạc lão sư 15(xong)

Thế giới 4:Bi thôi Tể tướng chi nữ 01

Bi thôi Tể tướng chi nữ 02

Bi thôi Tể tướng chi nữ 03

Bi thôi Tể tướng chi nữ 04

Bi thôi Tể tướng chi nữ 05

Bi thôi Tể tướng chi nữ 06

Bi thôi Tể tướng chi nữ 07

Bi thôi Tể tướng chi nữ 08

Bi thôi Tể tướng chi nữ 09( hơi H)

Bi thôi Tể tướng chi nữ 10(H)

Bi thôi Tể tướng chi nữ 11( hơi H)

Bi thôi Tể tướng chi nữ 12

Bi thôi Tể tướng chi nữ 13(H)

Bi thôi Tể tướng chi nữ 14( xong )

Thế giới 5:Omega a đương tự mình cố gắng 01

Omega a đương tự mình cố gắng 02

Omega a đương tự mình cố gắng 03

Omega a đương tự mình cố gắng 04

Omega a đương tự mình cố gắng 05

Omega a đương tự mình cố gắng 06

Omega a đương tự mình cố gắng 07

Omega a đương tự mình cố gắng 08

Omega a đương tự mình cố gắng 09

Omega a đương tự mình cố gắng 10

Omega a đương tự mình cố gắng 11( hơi H)

Omega a đương tự mình cố gắng 12(H)

Omega a đương tự mình cố gắng 13(H)

Omega a đương tự mình cố gắng 14

Omega a đương tự mình cố gắng 15( xong )

Thế giới 6:Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 01

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 02

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 03

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 04

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 05

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 06

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 07

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 08

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 09

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 10

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 11

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 12

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 13

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 14

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 15

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 16

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 17

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 18( hơi H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 19( hơi H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 20(H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 21(H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 22(H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 23(H)

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 24

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 25

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 26

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 27

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 28

Cái này tỷ nhi tàn bạo hung mãnh 29( xong )

Thế giới 7:Quỷ hút máu dự trữ lương 01

Quỷ hút máu dự trữ lương 02

Quỷ hút máu dự trữ lương 03

Quỷ hút máu dự trữ lương 04

Quỷ hút máu dự trữ lương 05

Quỷ hút máu dự trữ lương 06

Quỷ hút máu dự trữ lương 07

Quỷ hút máu dự trữ lương 08

Quỷ hút máu dự trữ lương 09

Quỷ hút máu dự trữ lương 10

Quỷ hút máu dự trữ lương 11

Quỷ hút máu dự trữ lương 12

Quỷ hút máu dự trữ lương 13

Quỷ hút máu dự trữ lương 14

Quỷ hút máu dự trữ lương 15

Quỷ hút máu dự trữ lương 16(H)

Quỷ hút máu dự trữ lương 17(H)

Quỷ hút máu dự trữ lương 18(H)

Quỷ hút máu dự trữ lương 19

Quỷ hút máu dự trữ lương 20( xong )

Thế giới 8:Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 01

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 02

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 03

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 04

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 05

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 06

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 07

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 08

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 09

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 10

Không có thức tỉnh phế vật đại tiểu thư 11( xong )

Thế giới 9:Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 01

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 02

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 03

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 04

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 05

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 06

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 07

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 08

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 09

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 10

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 11

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 12

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 13

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 14

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 15

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 16( hơi H)

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 17(H)

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 18

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 19( hơi H)

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 20

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 21

Tâm cơ thâm trầm ngụy bạch liên 22( xong )

Thế giới 10:Ảnh đế fan não tàn 01

Ảnh đế fan não tàn 02

Ảnh đế fan não tàn 03

Ảnh đế fan não tàn 04

Ảnh đế fan não tàn 05

Ảnh đế fan não tàn 06

Ảnh đế fan não tàn 07

Ảnh đế fan não tàn 08

Ảnh đế fan não tàn 09(H)

Ảnh đế fan não tàn 10( xong )

Thế giới 11:Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 01

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 02

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 03

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 04

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 05

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 06

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 07( hơi H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 08(H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 09(H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 10(H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 11(H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 12(H)

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 13

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 14

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 15

Thú nhân giống cái thân kiều thể nhuyễn 16( xong )

Thế giới 12:Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 01

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 02

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 03

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 04

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 05(H)

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 06

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 07

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 08

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 09

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 10

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 11

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 12(H)

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 13(H)

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 14

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 15

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 16

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 17

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 18

Thánh giáo giáo chủ tiểu ác ma 19