Đọc Truyện Oops - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Oops

Tác giả: _iamMAz_

Đọc Truyện

-Oops! Chết rồi! Làm sao giờ!
-Bình tĩnh nào, lỡ tay là chuyện thường ngày ở huyện.

Tập truyện cryptic đầu tay của mình.