Đọc Truyện Quân niệm (HĐ-quân lữ-sủng) - Truyen4U.Net

Đọc Truyện Quân niệm (HĐ-quân lữ-sủng)

Tác giả: YumiLing

Đọc Truyện

Cố Mặc: "Tiêu Toản ngươi còn, ngươi là chưa thỏa mãn dục vọng cầm thú, ngài lão sẽ không sợ thể lực chống đỡ hết nổi.

Tiêu Toản: "Ngươi chồng thể lực được chưa, ngươi này làm vợ trẻ còn không biết?

Cố Mặc: "(╰_╯)# lúc trước như thế nào không thấy ra ngươi như vậy lưu manh, mệt lão nương phế đi lớn như vậy sức mạnh đuổi theo ngươi.