Đọc Truyện sᴇʀᴇɴᴅɪᴘɪᴛʏ「Lᴜɴᴀ's ᴡᴏʀʟᴅ 」 - Truyen4U.Net

Ngẫu nhiên

Đang cập nhật

08-05-2018

sᴇʀᴇɴᴅɪᴘɪᴛʏ「Lᴜɴᴀ's ᴡᴏʀʟᴅ 」

11,181 lượt thích / 149,170 lượt đọc
❝ 意外な ❞

⁖⸪ ⸬ ⸫ ⸭ s e r e n d i p i t y⸪ ⸬ ⸫ ⸭

---- it includes:

•ᴍʏ ɢʀᴀᴘʜɪᴄs
•ᴍʏ ᴀʀᴛᴡᴏʀᴋs
•ᴍʏ ʀᴀɴᴅᴏᴍɴᴇss
•sᴛᴀᴛᴜs/ᴍᴇssᴀɢᴇ ʙᴏᴀʀᴅ
•ʀᴀɴᴛs, ᴇᴛᴄ.

ᴡᴀʀɴɪɴɢ: ᴛʜɪs ʙᴏᴏᴋ ɪs ғᴜʟʟ ᴏғ ᴇʀʀᴏʀs (ɪɴᴄʟᴜᴅɪɴɢ ᴛʏᴘᴏ ᴀɴᴅ ɢʀᴀᴍᴀᴛɪᴄᴀʟ ᴇʀʀᴏʀs)

ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ: ᴛᴀɢᴀʟᴏɢ, ᴇɴɢʟɪsʜ, ᴛᴀɢʟɪsʜ (ᴛᴀɢʟᴏɢ+ᴇɴɢʟɪsʜ)

ᴅᴀᴛᴇ sᴛᴀʀᴛᴇᴅ: 09.10.17
ᴅᴀᴛᴇ ғɪɴɪsʜᴇᴅ: ---

⸪ ⸬ ⸫ ⸭ credιтѕ тo тнe owner oғ reѕoυrceѕ I υѕed⸪ ⸬ ⸫ ⸭

Book cover made by: @aerifany <3

©ᴀʟʟ ʀɪɢʜᴛs ʀᴇsᴇʀᴠᴇᴅ 2017

#456 on 09.17.17
#200 on 09.26.17
#176 on 10.02.17
#125 on 11.09.17

[h i g h e s t r a n k : #19]
Danh sách Chap
Có thể bạn thích?
Dreaming Black Boy; an autobiography

Dreaming Black Boy; an autobiography

Tác giả:

40,642 4,472 27

05-09-2017

The Billionaire's Ex Husband

The Billionaire's Ex Husband

Tác giả:

127,115 2,217 28

27-02-2020

Exclusive Porno Stories

Exclusive Porno Stories

Tác giả:

43,386 71 5

21-07-2018

Mr Arrogant || kth. » book 1

Mr Arrogant || kth. » book 1

Tác giả:

22,783,146 935,736 42

09-07-2016

King of the Fallen

King of the Fallen

Tác giả:

124,446 3,186 13

24-03-2020

lockdown ~ billie eilish

lockdown ~ billie eilish

Tác giả:

120,766 3,181 53

03-04-2021

Yall Just Don't Like Black Women

Yall Just Don't Like Black Women

Tác giả:

149,170 11,181 22

15-03-2021